Karin Heerman

Karin Heerman

Karin Heerman

VTM, sosiaalityöntekijä, maisterintutkinto sosiaalipsykologiassa, perhepsykoterapeutti, Kela-pätevyys. Pariterapeutti, työnohjaaja (koulutuksessa).
+358 40 156 9414, karin.heerman(at)gmail.com
www.tibast.fi
Ongelmia parisuhteessa ja perheen sisällä esiintyy useimmilla jossain vaiheessa elämää. Tarjoan perheille ja pareille perhepsykoterapiaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Voimme tavata eri kokoonpanoissa tarpeenne mukaan. Tarjoan myös tukikeskusteluja, työnohjausta ja organisaatiokonsultin palveluja.
Työelämäni aikana olen aina työskennellyt lasten, nuorten ja perheiden parissa. Uskon siihen, että jokainen hyötyy siitä, että saa puhua ja tulla kuulluksi. Joskus tarvitaan ulkopuolinen neutraali osapuoli pystyäkseen pysähtymään ja yhdessä pohtia tilannetta ja etsiä uusia tapoja ja ratkaisuja.

Olen:

 • valtiotieteen maisteri, tutkinto sosiaalipsykologiassa ja sosiaalityöntekijä
 • laillistettu erityistason psykoterapeutti (julkiterhikki.valvira.fi)
 • koulutettu perheterapeutti, pariterapian täydennyskoulutus loppusuoralla
 • kouluttaudun parhaillaan työnohjaajaksi ja organisaatiokonsultiksi. Koulutus on Suomen työnohjaaja ry:n hyväksymä

Minulla on:

 • yli 20 vuoden kokemus eri tehtävistä sosiaali- ja sivistysalalta, mm sosiaalityöntekijän, koulukuraattorin ja perheterapeutin tehtävistä
 • yli 10 vuoden kokemus johtajuudesta, mm sosiaalipalvelupäällikkönä sekä yksikön vastaavana lastensuojelulaitoksessa

Tarjoan seuraavia palveluja:

Perhe- ja pariterapiaa

Perhe- ja pariterapia voi olla avuksi silloin, kun perheen tai parin sisäiset suhteet tuntuvat vaikeilta tai ristiriitaiselta. Perheterapiaan on mahdollista osallistua eri kokoonpanoissa sen mukaan, miltä tuntuu: ainoastaan perheen aikuiset, osa perheenjäsenistä, koko perhe tai vain yksittäinen perheenjäsen. Yhdessä keskustelemme tilanteesta ja yritämme löytää tapoja kommunikoida perheen sisällä.
Psykoterapeuttina pyrin luomaan turvallisen ympäristön, jossa teillä on aikaa ja tilaa kertoa itsestänne ja keskustella elämäntilanteestanne.

Perhe- ja pariterapia tarjoaa:

 • tukea perheen tai osa perheen tai parin elämäntilanteessa
 • mahdollisuuksia tutkia taustalla olevia syitä
 • mahdollisuuksia vaikuttaa tilanteeseen toivottuun suuntaan

Tukikeskustelut:
Onko sinulla tarve puhua ammattilaisen kanssa?

Keskustelu neutraalin asiantuntijan kanssa voi auttaa sinua löytämään uusia tapoja kohdata ja käsitellä tilanteita, jotka koet vaikeiksi. Kartoittamalla, keskustelemalla ja analysoimalla vaikeudet voimme yhdessä keksiä uusia ideoita ja ratkaisuja.

Tärkein työkalu tukikeskusteluissa on dialogi.

Työnohjausta:

Tarjoan työnohjausta ja konsultointia yksilöille, tiimeille, ryhmille ja organisaatioille.

Työnohjaus on tavoitteellinen prosessi. Se antaa mahdollisuuden pysähtyä ja keskustella eri työhön liittyvistä teemoista. Työnohjaus antaa tukea ja tukee jaksamista, erityisesti muutos- ja ristiriitatilanteissa työpaikalla.

Johtajille työnohjaus voi toimia tärkeänä henkireikänä, jossa johtajan on mahdollista reflektoida omaa roolia suhteessa työntekijöihin ja siihen liittyvät haasteet.

Organisaatiokonsultointia:

Organisaatiokonsultin tehtävät suunnitellaan tilaajan kanssa ja voivat mm olla:

 • koulutuksia
 • kehityspäiviä
 • kehittämisprosesseja

Palvelut soveltuvat mm sosiaalialan sektorille: lastensuojelu ja perhesosiaalityö, (myös SYTY-osaamista), vammaispalvelu ja aikuissosiaalityö, sekä sivistystoimen sektoreille: oppilashuolto, päivähoito, koulut ja nuorisotoimi.
Olen sitoutunut noudattamaan Suomen työnohjaajat ry:n eettisiä periaatteita (http://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/etiikka.php)
***

Svenska

Karin Heerman

Pol.mag, socialarbetare, magistersexamen i socialpsykologi, familjepsykoterapeut, Fpa-behörighet
Parterapeut, arbetshandledare (under utbildning)
+358 40 156 9414
email: karin.heerman[at]gmail.com
www.tibast.fi

Problem i parförhållandet och inom familjen förekommer hos de flesta i något skede av livet. Ibland kan man behöva hjälp med att lösa situationen för att kunna må bättre.
Jag erbjuder familjepsykoterapi till familjer och par på finska, svenska och engelska.
Vi kan träffas i olika konstellationer utgående från era behov.
Jag erbjuder även stödsamtal, arbetshandledning och organisationskonsulttjänster.

Om mig:

Jag har hela mitt yrkesliv jobbat med eller för barn, ungdomar och familjer. Jag tror att alla mår bra av att få prata och bli hörda av någon. Ibland kan det behövas hjälp av en neutral part för att kunna stanna upp, tillsammans fundera på situationen och hitta nya vägar.

Jag är:

 • utbildad politices magister, examen i socialpsykologi och socialarbetarbehörighet.
 • registrerad psykoterapeut på specialnivå, (julkiterhikki.valvira.fi)
 • utbildad familjeterapeut, fördjupade parterapistudier på slutrakan
 • som bäst utbildar jag mig till arbetshandledare och organisationskonsult. Utbildningen är godkänd av Suomen työohjaajat ry

Jag har:

 • över 20 års erfarenhet av olika uppgifter inom sociala- och bildningssektorn, bland annat som socialarbetare, skolkurator och familjeterapeut
 • över 10 års erfarenhet av ledarskap, bland annat som socialservicechef samt som enhetsansvarig för en barnskyddsanstalt

Jag erbjuder följande tjänster:

Familje- och parterapi

Familje- och parterapi kan vara till hjälp då relationerna inom familjen eller hos paret känns svåra eller konfliktfyllda. I familjeterapi kan man delta i olika konstellationer enligt hur det känns. Det kan vara bara de vuxna som deltar, en del av familjen, hela familjen eller så kan även bara en enskild familjemedlem delta. Tillsammans diskuterar vi situationen och försöker hitta sätt för familjen eller paret att kommunicera med varandra.
Som psykoterapeut strävar jag till att skapa en trygg miljö där ni får tid och utrymme att berätta om er själva och diskutera er livssituation.
Familje- och parterapin erbjuder:

 • stöd i den livssituation familjen eller delar av familjen eller paret befinner sig i
 • möjligheter att se på bakomliggande orsaker till situationen
 • möjligheter att påverka situationen i önskvärd riktning

Stödsamtal

Har du behov av att samtala med en professionell?
Genom att tala med en neutral sakkunnig kan du hitta sätt att bemöta och hantera situationer som du upplever som svåra. Genom att kartlägga, diskutera och analysera problemen kan vi tillsammans komma på nya idéer och lösningar.
Det viktigaste arbetsredskapet under stödsamtalet är dialog.

Arbetshandledning

Jag erbjuder arbetshandledning och konsultation för individer, team, grupper och organisationer.
Arbetshandledning är en målinriktad process. Den ger en möjlighet att stanna upp och diskutera kring olika arbetsrelaterade teman. Arbetshandledning ger stöd och främjar ork, speciellt vid förändringar och konfliktsituationer på arbetsplatsen.
Till ledare kan arbetshandledningen fungera som ett viktigt andningshål där ledaren har möjlighet att reflektera över sin egen roll i förhållande till arbetstagarna samt till detta tillhörande utmaningar.
Organisationskonsultation
Organisationskonsult-uppdragen planeras tillsammans med uppdragsgivaren och kan bl.a vara:

 • utbildningar
 • utvecklingsdagar
 • utvecklingsprocesser

Tjänsterna passar bl.a organisationer inom socialvårdssektorn: barnskydd och familjesocialarbete, (även SYTY-kunnande), handikappservice och vuxensocialarbete samt inom bildningssektorn: elevvård, dagvård, skolor och ungdomsväsendet.
Jag har förbundit mig till att följa Suomen työnohjaajats etiska principer: http://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/etiikka.php)

***
English

Karin Heerman

M.Pol.Sc., socialworker, masters degree in social psychology, familypsychotherapist, Kela- authorized
Couples therapist and worksupervisior (ongoing studies)
+358 40 156 9414
email: karin.heerman[at]gmail.com
www.tibast.fi

Most people experience problems in their relationship or within the family at some point of live. I offer families and couples psychotherapy in Finnish, Swedish and English. We can meet in different assemblies, according to your wishes.
I also offer individual supportive discussions, work supervision and consultive services.

About me:

My whole professional life I have been working with or for children, adolescents, or families. I believe people are helped by talking to and being listened by someone. Sometimes you need help from a neutral party to slow down and together reflect about the situation you´re in and try to find new ways to move forward.
Don´t hesitate to contact me. Together we can discuss, what could be the best form of help and support for you and your partner or family.