Hypnoositerapia

”Suggesto-/hypnoositerapia on lyhyterapeuttinen malli, jossa terapeutti hyödyntää rentoutuksen ja hypnoositerapian antamia mahdollisuuksia auttaa asiakasta saavuttamaan yhteisesti sovitut tavoitteet. Suggestoterapiatapaaminen rakentuu keskustelusta, asiakkaan haastattelusta ja itse hypnoositerapiasta, jonka aikana tehdään erilaisia mielikuvaharjoitteita ja yhtenä työkaluna käytetään suggestioita. Hypnoosi-/suggestoterapian yksi taustaolettamus on, että hypnoosin/rentoutumisen aikana ihmisen mieli toimii ”alitajuisemmalla” tavalla kuin valvetilassa ja näin mielikuvaharjoitteet ja kannustavat suggestiot omaksutaan helpommin kuin tavallisessa keskustelussa. Suggestoterapia ei anna ratkaisuja, vaan herättää ratkaisut syntymään asiakkaan mielessä, asiakkaan maailmankuvassa. Suggestoterapia on asiakkaan itsemääräämisoikeutta, arvomaailmaa ja maailmankuvaa kunnioittava lähestymistapa.” (SHY:n eettinen ohjeistus)

Tapaamisen aikana asiakas ja terapeutti keskustelevat asiakkaan tavoitteesta. Tämä keskustelu luo pohjan hypnoositerapian suggestioille ja mielikuvaharjoitteille. Asiakkaalle kerrotaan erilaisia mielenohjailuideoita ja käytännön menetelmiä motivoida ja kannustaa itseään. Useimmat ihmiset kokevat hypnoositerapian rentouttavana, sisäisesti harmonisena tilana, jossa on helppo keskittyä ja asiat ikään kuin selkiintyvät. Mieli löytää uusia oivalluksia ja näkökulmia. Hypnoositerapiassa asiakas terapeutin auttamana itse ohjaa itsensä hypnoositilaan ja siitä pois. Hypnoosissa ihminen on tietoinen ympäristön tapahtumista ja esimerkiksi keskustelu terapeutin kanssa tapahtuu täysin normaalisti.
Tapaamisen kesto on yksilökohtaista, useimmiten kuitenkin noin 1,5 tuntia. Luonteeltaan suggestoterapia on lyhytterapiaa eli käyntikertojen määrä on keskimäärin yhdestä kuuteen.

Hypnoosi-/suggestoterapian kohdealueita ovat:

Yleisimpiä vastaanotolle saapumisen syitä ovat: sosiaalinen jännittäminen, pelot, tupakasta vieroittuminen, hyvän elämänotteen löytäminen, masennuksesta tai uupumisesta irtaantuminen, oppimisen tehostaminen, koulu, parisuhde kysymykset, vanhempi-lapsi-suhteet, laihduttaminen, liikuntaan innostuminen, terveelliset elintottumukset, minkä tahansa tavoitteen tukeminen, motivointi jne.