Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia on väljä kehikko, jonka sisään mahtuu useita painopisteeltään hieman erilaisia suuntauksia. Yhteisenä piirteenä on pyrkimys löytää ja selkiinnyttää asiakkaan ajatusrakennelmia ja toimintatapoja sekä suhdetta ajatuksiinsa ja toimintaansa. Asiakkaalla saattaa olla rajoittavia ja turhaa energiaa kuluttavia ajatuksia ja toimintamalleja. Terapiassa pyritään löytämään itsetuntoa ja elämänhalua kuluttavien/rajoittavien ajatusten ja toimintamallien tilalle uusia ajatuksia ja näkökulmia. Lue loppuun

Psykoanalyyttinen psykoterapia eli psykodynaaminen psykoterapia

Mitä on psykoanalyyttinen psykoterapia eli psykodynaaminen psykoterapia?

Psykoanalyyttinen psykoterapia on psykoanalyyttiseen teoriaan perustuvaa psyykkisten oireiden ja kärsimysten tutkimusta ja hoitoa. Terapiassa painotetaan potilaan ja terapeutin yhteistyösuhdetta. Psykoterapiassa on mahdollista puhua asioista, jotka ovat läsnä tämänhetkisessä elämäntilanteessa, tutkia menneisyyttä sekä miten haluasi elämän näyttävän tulevaisuudessa. Lue loppuun

Gestaltterapia eli hahmoterapia

Gestaltterapian mukaan ihmistä mietityttää se, että hän ei elä nykyhetkessä vaan tulevaisuudessa. Hän ennakoi, odottaa ja pelkää tulevaa. Terapian tarkoituksena on lisätä asiakkaan tietoisuutta nykyhetkestä ja opettaa häntä myös elämään tässä hetkessä, jotta ahdistus helpottaa ja hyvä olo lisääntyy. Terapiassa hän oppii luopumaan selityksistä ja ymmärtää, että hän on itse vastuussa tunteistaan ja reaktioistaan.

Gestaltterapia sopii esim. ihmissuhdeongelmien, läheisriippuvuuden ja pakonomaisten toimintamallien käsittelyyn, mutta ennen kaikkea persoonallisuuden kehittämiseen.

NLP-terapia

NLP-terapiassa (Neuro-Linguistic Programming) motivoidaan muutoksen mahdollisuuksiin ja uusiin näkökulmiin arjen ajattelussa. NLP-terapia on yleensä lyhytterapiaa ja käyntejä on 1–5.

NLP-terapia, mielikuvaharjoitukset
NLP (neuro-linquistic programming eli neurolingvistinen prosessointi) on lähestymistapa ja tutkimussuuntaus, jossa ihmisen mielen taitavaa toimintaa ja toimivaa vuorovaikutusta mallittamalla on saatu paljon uutta tietoa siitä, miten ihmiset toimivat tilanteissa, joissa he onnistuvat. NLP-tutkimuksissa on löydetty uutta tietoa mm. ihmisten niistä ajattelutavoista ja mielikuvien, sisäisen puheen sekä kehon käyttötavoista, joilla voidaan tukea tavoitteeseen etenemistä ja itsensä motivoimista. Lue loppuun

Hypnoositerapia

”Suggesto-/hypnoositerapia on lyhyterapeuttinen malli, jossa terapeutti hyödyntää rentoutuksen ja hypnoositerapian antamia mahdollisuuksia auttaa asiakasta saavuttamaan yhteisesti sovitut tavoitteet. Suggestoterapiatapaaminen rakentuu keskustelusta, asiakkaan haastattelusta ja itse hypnoositerapiasta, jonka aikana tehdään erilaisia mielikuvaharjoitteita ja yhtenä työkaluna käytetään suggestioita. Hypnoosi-/suggestoterapian yksi taustaolettamus on, että hypnoosin/rentoutumisen aikana ihmisen mieli toimii ”alitajuisemmalla” tavalla kuin valvetilassa ja näin mielikuvaharjoitteet ja kannustavat suggestiot omaksutaan helpommin kuin tavallisessa keskustelussa. Suggestoterapia ei anna ratkaisuja, vaan herättää ratkaisut syntymään asiakkaan mielessä, asiakkaan maailmankuvassa. Suggestoterapia on asiakkaan itsemääräämisoikeutta, arvomaailmaa ja maailmankuvaa kunnioittava lähestymistapa.” (SHY:n eettinen ohjeistus) Lue loppuun

Ryhmäpsykoterapia

Ryhmäpsykoterapia perustuu ajatukseen, että ihmisen olemukseen kuuluu eläminen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Koska muuttumisen tarpeet yleensä alkavat vuorovaikutussuhteissa, niitä kannattaa myös tutkia ja hoitaa ryhmässä. Lue loppuun

Perheterapia

Perhe nähdään sosiaalisena systeeminä, jossa on tietyt roolit, säännöt ja valtarakenne. Perheterapiassa käsitellään perheen sisäistä vuorovaikutusta. Terapiaan voi osallistua koko perhe tai osa perheestä.

Psykodraama

Psykodraama on ryhmässä tapahtuvaa toiminnallista terapiaa. Ihmistä autetaan käsittelemään ongelmaansa toiminnan avulla sen sijaan, että siitä vain puhuttaisiin. Käsiteltävä tilanne muotoillaan konkreettiseksi tapahtumaksi, joka näytellään. Ryhmän jäsenet ottavat vuorollaan eri rooleja. Lue loppuun

Musiikkiterapia

Musiikkiterapiassa käytetään musiikin tekemistä ja kuuntelua puhumisen sijasta tai lisäksi. Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Asiakkaan ei tarvitse olla musikaalinen.

Musiikkiterapiaa käytetään joko yksinään tai muiden hoitomuotojen rinnalla. Terapia voi olla lyhytaikaista kriisiterapiaa tai pitkäkestoista työskentelyä. Musiikkiterapian ideoita voi soveltaa mainiosti myös musiikkia kuunnellen ja mielikuvatyöskentelyä tukien. Musiikkiterapian yksi ”motto” on: ”musiikki alkaa siitä, mihin sanat loppuvat”

Narratiivinen terapia

Narratiivisessa terapiassa asiakkaan elämää ja psyykkistä kärsimystä tutkitaan hänen itsestään kertomien tarinoiden kautta. Terapian perusolettamus on, että yksittäiset ihmiset käyttävät kulttuurissa vallitsevia tarinamalleja tulkitessaan oman elämänsä tapahtumia. Jos asiakkaan tarinat ovat kovin kielteisiä, ne saattavat ylläpitää epäsuotuisia toiminta- ja ajattelutapoja ja tätä kautta johtaa hankaluuksiin työelämässä, perheessä tai ystävyyssuhteissa tai jopa vakaviin psyykkisiin ongelmiin. Terapiassa narratiivinen ote  voi tarkoittaa esimerkiksi kielteisten tarinoiden kyseenalaistamista ja myönteisempien tarinoiden rakentamista asiakkaan ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa.

Psykoanalytisk eller psykodynamisk psykoterapi

Vad är psykoanalytisk eller psykodynamisk psykoterapi?

Psykoanalytisk psykoterapi grundar sig på psykoanalytisk teori och erfarenhet och betonar vikten av undersökande samarbete. I psykoterapin har man möjlighet att fritt tala om det som är aktuellt i ens liv. Man har möjlighet att tala om sin inre och yttre verklighet, om vad som händer nu och vad som hänt i det förflutna samt om vad man önskar skall hända i framtiden. Lue loppuun

Valmennus/Life coaching

Life Coaching eli valmennus on hyvä apu kun kaipaat muutosta elämääsi. Valmennus auttaa sinua selkiyttämään kuka sinä olet ja mitä elämältäsi haluat. Voit hyödyntää valmennusta silloin, kun muutos elämässäsi on väistämättä edessä tai silloin, kun haluat ottaa elämässäsi askeleen kohti jotain parempaa. Valmennuksessa kartoitetaan tämänhetkinen elämäntilanteesi, löydetään sinulle sopivia tavoitteita ja oivallat, miten voit saavuttaa tavoitteet sinulle sopivalla tavalla. Oleellista on että löydät omat voimavarat.

Lue loppuun